Productos TIC / Outsourcing

Productos TIC

OptimizaT-Flex

Aplicació líder en la gestió de Plans de Retribució

opt4

GRUPO OESÍA a través dels seus serveis de Outsourcing gestió de nòmines, rrhh i retribució flexible, ofereix l’alternativa més completa i especialitzada per a la prestació de serveis de Outsourcing de Recursos Humans: optimizaT Flex

Optimitza és més que un pla de retribució flexible (PRF), ja que posa a l’abast de les empreses una manera de retribució més eficient sense que suposi un increment de despesa salarial.


parallax layer

DES DE GRUPO OESIA OFERIM UN SERVEI DIFERENCIAT MINIMITZANT AL 99% LA GESTIÓ DEL PLA DE RETRIBUCIÓ FLEXIBLE

Els avantatges són clars:

  • Permet un accés senzill de fàcil navegació per a la simulació i tràmit del PRF
  • Agilitza totes les gestions i operacions del pla amb productes i proveïdors
  • Es personalitza per a cada empresa i operativa diferencial

parallax layer

Els números avalen a OPTIMIZAT-FLEX com una solució líder en el mercat, més de:

 
% DE ADESIÓN
 
BENEFICIARIS
 
PRODUCTES GESTIONATS

Els productes disponibles per a un Pla de Retribució Flexible són:

Aquestes assegurances de malaltia poden cobrir al propi empleat, es pot estendre al seu cònjuge i descendents, sent el beneficiari de la pòlissa l’empresa.

L’assegurança de salut podrà cobrir les possibles despeses per malaltia, assistència mèdica i quirúrgica per a tota classe de malalties o lesions, sempre que estiguin incloses dins de la modalitat de l’assegurança de salut contractada amb la companyia d’assegurances. Queden exempts de tributació a través d’un Pla de Retribució Flexible els primers 500 € anuals per cadascuna de les persones incloses en l’assegurança.

Vals de menjar perquè els empleats puguin menjar en determinats establiments d’hostaleria utilitzant alguna de les fórmules previstes (vals o targetes). Poden accedir-hi tots aquells empleats que tenen jornada laboral partida, en dies laborables i sempre que aquests dies no estiguin percebent dietes de manutenció.

L’import màxim exempt de tributació en IRPF a través d’un Pla de Retribució Flexible, és de 11 euros / dia. Havent de tenir en compte els següents requisits:

  • Vals numerats i nominatius, a més de ser intransferibles.
  • Quan es lliurin en paper, ha de constar el seu import nominal.
  • L’empresa ha de portar registre numerat vals lliurats.
Sistema de vals per pagar a les escoles bressol, aquestes hauran d’estar afiliades a la xarxa del proveïdor. Es considera fiscalment “exempta” a través d’un Pla de Retribució Flexible, el primer cicle d’educació infantil als fills dels empleats (nens de 0 a 3 anys), sempre que sigui contractat per l’empresa amb tercers degudament autoritzats.

El pagament de les llars d’infants és similar als vals de menjar, podent utilitzar qualsevol de les fórmules previstes (vals o pagament electrònic).

Sistema de pagament amb targeta, on és possible adquirir bons de metro, metro lleuger, tren de rodalies, tramvia, autobús, etc …

Es troba exempt de tributació a través d’un Pla de Retribució Flexible 1.500 € anuals o 136,36 € mensuals en 11 mesos.

Per al gaudi d’aquest producte en el Pla de Retribució Flexible, l’empresa haurà de disposar d’un contracte amb el proveïdor de serveis, oferint posteriorment la cessió d’ús particular i professional d’un vehicle al treballador.

Aquest producte no està exempt 100%, i ha de calcular-se la part de tributació sobre el valor de mercat del vehicle en funció del percentatge d’ús privatiu del mateix.

El seu objectiu és l’actualització, capacitació o reciclatge dels treballadors, quan siguin exigits pel desenvolupament de la seva activitat o per les característiques del lloc de treball. Aquesta formació haurà de ser finançada en la seva totalitat per Empresa.

Els cursos de formació únicament podran ser realitzats pels propis partícips del Pla de Retribució Flexible.

El fet que la iniciativa per rebre la formació la prengui l’empleat no altera el tractament fiscal.

A través del Pla de retribució flexible, les aportacions a una assegurança d’estalvi l’empleat podrà rebre una part de les seves retribucions en el futur, diferint la tributació fins al moment de la jubilació.

Aquesta assegurança cobreix les situacions de jubilació, defunció, invalidesa, malaltia greu i atur de llarga durada.

A través del pla de Retribució Flexible l’empresa ofereix als seus empleats la possibilitat de l’adquisició de participacions o accions en el capital social de l’empresa.

Està exempt de tributar el lliurament als treballadors en actiu, de forma gratuïta o per preu inferior al normal de mercat, d’accions o participacions de la mateixa empresa o d’altres empreses del grup de societats, en la part que no excedeixi, per al conjunt de les lliurades a cada treballador, de 12.000 € anuals, en les condicions que reglamentàriament s’estableixin.

Els Requisits sobre aquestes accions són:

  • Que l’empleat, conjuntament amb familiars, no obtingui una participació superior al 5% en la companyia.
  • Que els títols es mantinguin per l’empleat durant un termini mínim.

MÉS INFORMACIÓ

Si vol més informació sobre l’aplicació Optimitza, contacteu sisplau amb Grupo Oesía al 913.098.600, extensió 22521 o PBX: (571) 530-0770.